Up

Forsikringer

Forsikringer

Fritidshusejernes Landsforening har indgået nogle attraktive aftaler om forsikringer for medlemsforeningerne. En typisk medlemsforening i FL kan årligt forsikre sig mod alle risici for under 90 kroner pr. medlem.
Læs nærmere om forsikringer i det følgende.

Hvorfor skal foreninger tegne forsikringer
Alle frivillige foreninger bør tegne de nødvendige forsikringer. Ligesom ingen privatperson kunne drømme om ikke at tegne forsikring på huset, ikke at have en ulykkesforsikring, ikke at have en ansvarsforsikring eller en forsikring på bilen, bør ingen ansvarlig bestyrelse i en frivillig forening udsætte foreningens medlemmer for den risiko, de løber, hvis foreningen ikke tegner de nødvendige forsikringer.

De enkelte foreningsmedlemmers private forsikringer dækker som udgangspunkt ikke, hvis skaden sker i foreningens regi. En forening er en selvstændig juridisk person – ligesom en virksomhed – og skal derfor tegne sine egne forsikringer.

Hvis en skade opstår, og foreningen tillægges ansvaret, så går det i første omgang udover foreningens formue. Hvis den ikke rækker, så kan kravet blive ført videre til de personer, der juridisk tegner foreningen, og dernæst alle foreningens medlemmer.

Vejledning og regler
Du kan læse nogle guides om foreningers behov for forsikringer hos:

Hvad er risikoen
Mange bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger vil umiddelbart sige, at der ikke er nogen risiko – og der er jo ikke sket noget i mange år. Dertil er kun at sige, at der er en risiko, og det er den samme risiko, som de samme bestyrelsesmedlemmer (og alle foreningens medlemmer) forsikrer sig i mod med deres private husstands- og bilforsikringer, hvor der heller ikke er sket noget i mange år.

I foreninger kan risikoen være større. En skade kan indebære en erstatning af et omfang, der har betydelige økonomiske konsekvenser for foreningens bestyrelse og medlemmer. Netop foreninger med medlemmer, der ejer fast ejendom, kan i tilfælde af skade imødese krav, fordi der er mulighed at rejse kravet overfor den enkelte ejer, der råder over værdi i ejendommen.
Derfor bør foreningen forsikre sig.

Forsikringer for FLs medlemsforeninger
Fritidshusejernes Landsforening har lavet en aftale med Alm. Brand, som giver landsforeningens medlemsforeninger mulighed for at tegne forsikringer til en betydeligt lavere pris, end hvis medlemsforeningerne selvstændigt skulle indgå aftaler om forsikringer.

Forsikringstilbuddet er samlet i fire pakker, så medlemsforeningerne kan bygge deres forsikringsdækning op efter medlemsforeningens behov.
Pakkerne er sammensat på grundlag af de vurderinger, som Fritidshusejernes Landsforening og landsforeningens rådgivere har fundet, bedst opfylder medlemsforeningernes behov.

Forsikringspræmierne opkræves af Fritidshusejernes Landsforening, der varetager kontakten til forsikringsselskabet.

Pakke 1 
Består af hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring (underslæbsforsikring og foreningsretshjælp).

Denne forsikringspakke udgør de grundlæggende forsikringer, som ingen medlemsforening kan være foruden.

Hus- og grundejeransvarsforsikringen (erhvervsansvarsforsikringen) er den forsikring, der dækker i tilfælde af, at et efterladt Skt. Hans bål ikke er ordentligt slukket og derefter giver anledning til skade på tredjemands person eller tingskade, at en person kommer til skade i medlemsforeningens område – fald fra en badebro med et løst bræt, et brækket ben på en trappe til stranden eller et styrt fra en gynge på fællesarealet.

Bestyrelsesansvarsforsikringen er den forsikring, der dækker i tilfælde af, at der bliver rejst et økonomisk krav mod medlemsforeningens bestyrelse.

Underslæbsforsikringen er den forsikring, der dækker i tilfælde af, at kassereren løber med kassen.

Retshjælpsforsikringen er den forsikring, der dækker omkostninger i tilfælde af retssager mod medlemsforeningen.

Pakke 2
Består af arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle medlemsforeninger, som har medlemmer, der udfører arbejde for foreningen, og/eller som har ordninger med andre (eksterne aktører) om at udføre opgaver for foreningen.

Aftaler med virksomheder omfattes ikke heraf, idet sådanne virksomheder skal have deres egen arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring er den forsikring, der dækker i tilfælde af, at et medlem eller en person udenfor foreningen udfører frivilligt (såvel lønnet som ulønnet) arbejde for medlemsforeningen – græsklipning på et fællesareal eller vedligehold af genstande, der tilhører foreningen - bliver skadet.
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig. Opstår der en skade, som udløser erstatning, skal ikke blot erstatningen betales af medlemsforeningen. Medlemsforeningen idømmes som juridisk person tillige en bøde for manglende forsikring.

Kollektiv ulykkesforsikring er den forsikring, som dækker medlemsforeningens medlemmer i forbindelse med sociale arrangementer og foreningsarbejde som eksempelvis indtagning af badebro med en skade til følge. (Der forudsættes en skade med en men-grad på fem procent).

Pakke 3
Består af en samlet forsikring, der omfatter løsøre, indbrud, brand og hærværk. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle medlemsforeninger, der har værdier, der ønskes forsikret.

Løsøreforsikringen er den forsikring, der dækker i tilfælde af synligt tegn på indbrud og tyveri af medlemsforeningens redskaber, samt hærværk i forbindelse hermed.

Brandforsikringen er den forsikring, der dækker i tilfælde af brand i skure op til 12 kvm på medlemsforeningens fællesareal.

Hjertestarterforsikringen er den forsikring, der dækker en af medlemsforeningen opsat hjertestarter i tilfælde af tyveri, hærværk og brand

Pakke 4

Består af netbank-forsikring
Denne forsikring bør tegnes af medlemsforeninger, der ønsker forsikring mod indbrud på medlemsforeningens bankkonti. (De garantier, som pengeinstitutterne giver privatpersoner i tilfælde af indbrud på en bankkonto, gælder ikke for juridiske personer).

Netbank-forsikringen er den forsikring, der dækker i tilfælde af, at nogen skaffer sig adgang til medlemsforeningens konti og uretmæssigt hæver penge.

Netbank-forsikringen tegnes individuelt af den enkelte medlemsforening via et link til forsikringsselskabet Chubb. Betaling for denne forsikring opkræves direkte af Chubb ved fremsendelse af opkrævning til medlemsforeningen.

Netbank-forsikringen kan kun tegnes sammen med mindst en af de øvrige forsikringspakker. Link til tegning af denne forsikring opgives af FL’s kasserer.

Forsikringspriser pr. år

Forsikringspræmierne i 2018 for de fire pakker ser således ud:

  • Pakke 1:                          941,00
  • Pakke 2:                       2.118,00
  • Pakke 3:                       1.411,00
  • Pakke 4:                          470,00

Rabatordning
Dertil kommer en rabatordning, der er udformet således:

  • Ved tegning af forsikring i bestående af pakkerne 1 og 2 gives 10 pct. rabat på den samlede pris.
  • Ved tegning af forsikring bestående af pakkerne 1, 2 og 3 gives 15 pct. rabat på den samlede pris.
  • Forsikringspakke 4 indgår ikke i rabatordningen.

Vilkår
Forsikringsaftalerne indgås for et år af gangen og fortsætter uændret efterfølgende år, såfremt der ikke gives meddelelse om opsigelse. 

Opsigelse af en forsikringsaftale skal ske senest den 31. december.

Ved udmeldelse eller manglende kontingent betaling til Fritidshusejernes Landsforening bortfalder alle forsikringsaftaler ved forsikringernes hovedforfald ultimo februar måned.

Ved aftaler, der indgås i løbet af året, fastsættes betalingen fra den førstkommende første i en måned og indtil årets udgang. Herefter overgås til årlig betaling.
Der kan ikke i årets løb indgås aftaler om yderligere forsikringspakker udover de indgåede. Ønskes der i årets løb aftale om yderligere forsikringspakker må de tegnes for hele året. (Skader sket forud for tegning, er ikke dækket).
Rabatordningen gælder kun for aftaler, der er indgået samlet for et helt år.
Fritidshusejernes Landsforening opkræver årligt 100 kr. som håndteringshonorar for hver medlemsforenings samlede forsikringsengagement.
Ved ændringer i en medlemsforenings forsikringsengagement i løbet af året opkræves et engangsløb på 100 kr. af Fritidshusejernes Landsforening

Forsikringssummer og selvrisiko
Forsikringssummer og selvrisiko for de enkelte forsikringer kan ses på dette link.

Hvorfor er forsikringstilbuddet samlet i pakker
Forsikringstilbuddet er samlet i pakker med henblik på at samle forsikringer af samme type, således at administrationsomkostningerne kan reduceres, og rabat kan opnås.

Det indebærer, at en ganske typisk medlemsforening i FL med 40 - 50 medlemmer kan forsikre sig mod alle risici for under 90 kroner årligt pr. medlem. Og er forsikringsbehovet mindre, kan medlemsforeningens forsikringer tegnes til priser mellem 20 og 60 kroner årligt pr. medlem.
Forsikringsbetalingen er uafhængig af medlemsforeningens medlemstal.

Hvorfor opkræver Fritidshusejernes Landsforening et honorar
Forsikringsaftalerne og den lave pris er baseret på, at Fritidshusejernes Landsforening (FL) varetager en del af administrationen ved forsikringerne. Håndteringshonoraret bidrager til dækning af de omkostninger, som FL har ved forsikringsordningen for de medlemsforeninger, der tegner forsikring. Medlemsforeninger, der ikke tegner forsikring eller vælger andre løsninger, betaler ikke håndteringshonorar.

Opsigelse af forsikringer i andet selskab
Medlemsforeninger, der i dag har deres forsikringsløsning i et andet selskab, og ønsker at benytte Fritidshusejernes Landsforenings forsikringspakker, skal huske at skriftlig opsige deres nuværende forsikringer.

Der er normalt en måneds opsigelse for forsikringer i Danmark med få undtagelser, som har 3 måneders opsigelse, dette fremgår af policen (betingelserne).

Medlemsforeninger, der opsiger en forsikringsaftale bør sikre sig, at opsigelsen bekræftes af forsikringsselskabet, og hvis betalingen sker via betalingsservice, skal denne ordning ligeledes afmeldes.

For medlemsforeninger omfattet af landsforeningens tidligere forsikringsaftale med Codan udløber disse forsikringer automatisk ved forsikringens hovedforfaldsdato.

Tegning af forsikringer
Tegning af Fritidshusejernes Landsforenings forsikringer sker ved at udfylde et tilmeldingsskema, der kan hentes herunder, og indsende skemaet til landsforeningens sekretariat. Da forsikringssammensætningen er anderledes hos Alm. Brand end i landsforeningens tidligere forsikringsselskab, er det nødvendigt, at hver enkelt medlemsforening indsender skemaet, såfremt forsikringsdækningen skal fortsætte.

Yderlige oplysninger
Skriv til Fritidshusejernes Landsforenings sekretariat på
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

 
 
Powered by Phoca Download